University of Tokyo - Department of Architecture

Organization and Education

大学院工学系研究科建築学専攻 の組織

建築構造学,建築環境学,建築計画学,および建築学の4大講座で構成されており、専任教員としては,教授13名,准教授10名、講師1名を擁している。(2015年4月現在)

工学部建築学科における教育

大学院工学系研究科建築学専攻に所属する専任教員と、新領域創成科学研究科の社会文化環境学専攻の教員4名が工学部建築学科における教育を行っている。

大学院工学系研究科建築学専攻における教育

大学院工学系研究科建築学専攻に所属する専任教員と、生産技術研究所の教員11名地震研究所の教員3名大学院総合文化研究科の教員2名が大学院工学系研究科建築学専攻における教育を行っている。